ŽIADOSŤ O GRANT SOS pre účasť na výročnej konferencii ESMO 2024, 13. – 17.9.2024, Barcelona, Španielsko a aj ESMO-GI 26. – 29.6.2024, Mníchov, Nemecko

ŽIADOSŤ O GRANT SOS PRE ÚČASŤ NA ESMO KONFERENCIÁCH

· ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2024 (ESMO GI 2024), v termíne 26. – 29.6.2024, Mníchov, Nemecko

· ESMO 2024, termín 13. – 17.9.2024, Barcelona, Španielsko

Slovenská onkologická spoločnosť, v spoluprácii s f. Lilly, otvára grantovú výzvu za účelom účasti členov SOS na výročné ESMO konferencie: ESMO 2024 v Barcelone a ESMO GI 2024 v Mníchove

Podmienky pre udelenie grantu SOS na odborné podujatia ESMO:

1. Grant SOS na podujatia ESMO (ďalej len „SOS grant“) je udeľovaný na kompetitívnej báze, na základe rozhodnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS).

2. Žiadateľ/žiadateľka musí pre zaradenie na posúdenie žiadosti o SOS grant spĺňať všetky nižšie uvedené body a až d:

a. Musí byť členom/členkou S.O.S. SLS.

b. Musí byť zaradený/á v špecializačnej príprave pre odbor klinickej onkológie, alebo byť v čase do 5 rokov po absolvovaní špecializačnej skúšky v odbore klinická onkológia.

c. Musí zdokladovať že sa plánuje riadne zúčastniť programu výročnej konferencie ESMO 2024, alebo ESMO GI 2024, alebo aktívnu účasť na podujatí formou posteru, alebo prednášky, alebo zdokladovať, že sa počas konferencie ESMO plánuje zúčastniť písomného testu na získanie ESMO certifikátu.

d. Zaslať emailom kompletne vyplnenú, datovanú a podpísanú „Žiadosť o grant SOS“ (ďalej len „žiadosť“) spolu prílohou, ktorou je životopis so zoznamom publikačnej činnosti. Žiadosť je k dispozícii na webovej stránke SOS.

e. Termíny na vyplnenie a zaslanie žiadostí na:

· ESMO GI 2024, Mníchov je od 20.5. do 12. 6. 2024

· ESMO 2024, Barcelona je od 20.5. do 15.8.2024.

Žiadosť je potrebné zaslať na emailovú adresu: stanislav.spanik@ousa.sk v termíne vyhlásenej výzvy.

3. Výsledky hodnotenia výboru SOS budú vyhlásené na webovej stránke SOS do:

· 20. júna 2024 pre žiadosti na ESMO GI 2024, Mníchov, Nemecko a do

· 30.8. 2024 pre ESMO 2024, Barcelona, Španielsko

V Bratislave dňa, 19.5.2024

Žiadosť o SOS grant na ESMO GI – Mníchov tu.

Žiadosť o SOS grant na ESMO 2024 – Barcelona je na stiahnutie tu.


Pri problémoch so stiahnutím súborov dole nakopírované prihlášky:


ŽIADOSŤ O GRANT SOS pre podporu účasti na konferencii ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2024 (ESMO GI 2024), v termíne 26. – 29.6.2024,  Mníchov, Nemecko

 1. Meno, priezvisko, tituly žiadateľa: ……………………………………………………………………
 2. Pracovisko: …………………………………………………………………………………………………….
 3. Člen SOS od roku: ………………………………………..
 4. Zaradený v príprave na špecializačnú skúšku v odbore klinická onkológia (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 • V prípade absolvovanej špecializačnej skúšky z odboru klinická onkológia, dátum uskutočnenia skúšky: ……………………………………………………….
 • Plánujem sa riadne zúčastniť výročnej konferencie ESMO GI 2024, 26. – 29.6.2024, Mníchov, Nemecko (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 • Aktívna účasť (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 • V prípade aktívnej účasti uviesť názov a o akú formu ide (napr. poster, prednáška apod): …………………………………………………………………………………………………………………………
 • Plánuje zúčastniť sa písomnej skúšky na získanie ESMO certifikátu (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 1. Predchádzajúca účasť na konferencii ESMO (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 1. Prílohy:
 2. Životopis, vrátane uvedenia stupňa znalosti anglického jazyka a zoznamu publikačnej činnosti

Dátum:

Podpis:


ŽIADOSŤ O GRANT SOS pre podporu účasti na konferencii ESMO 2024,

termín 13. – 17.9.2024, Barcelona, Španielsko

 1. Meno, priezvisko, tituly žiadateľa: ……………………………………………………………………
 2. Pracovisko: …………………………………………………………………………………………………….
 3. Člen SOS od roku: ………………………………………..
 4. Zaradený v príprave na špecializačnú skúšku v odbore klinická onkológia (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 • V prípade absolvovanej špecializačnej skúšky z odboru klinická onkológia, dátum uskutočnenia skúšky: ……………………………………………………….
 • Plánujem sa riadne zúčastniť výročnej konferencie ESMO 2024, 13.-17.9.2024, Barcelona, Španielsko (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 • Aktívna účasť (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 • V prípade aktívnej účasti uviesť názov a o akú formu ide (napr. poster, prednáška apod): …………………………………………………………………………………………………………………………
 • Plánuje zúčastniť sa písomnej skúšky na získanie ESMO certifikátu (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 1. Predchádzajúca účasť na konferencii ESMO (zakrúžkovať odpoveď):

Áno

Nie

 1. Prílohy:
 2. Životopis, vrátane uvedenia stupňa znalosti anglického jazyka a zoznamu publikačnej činnosti

Dátum:

Podpis: