ŽIADOSŤ O GRANT SOS pre účasť na výročnej konferencii ESMO 2023, 20.-24.10.2023, Madrid, Španielsko

Slovenská onkologická spoločnosť, v spoluprácii s f. Lilly, otvára grantovú výzvu za účelom účasti členov SOS na výročnej ESMO konferencii v Madride.

Podmienky pre udelenie grantu SOS na odborné podujatie ESMO výročná konferencia 2023, 20.-24.10.2023, Madrid, Španielsko

1. Grant SOS podujatie ESMO výročná konferencia 2023 (ďalej len „SOS grant“) je udeľovaný na kompetitívnej báze, na základe rozhodnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS).

2. Žiadateľ/žadateľka musí pre zaradenie na posúdenie žiadosti o SOS grant spĺňať všetky nižšie uvedené body a až d:

a. Musí byť členom/členkou S.O.S. SLS.

b. Musí byť zaradený/á v špecializačnej príprave pre odbor klinickej onkológie, alebo byť v čase do 5 rokov po absolvovaní špecializačnej skúšky v odbore klinická onkológia.

c. Musí zdokladovať že sa plánuje riadne zúčastniť programu výročnej konferencie ESMO 2023, alebo aktívnu účasť na podujatí formou posteru, alebo prednášky, alebo zdokladovať, že sa počas konferencie ESMO plánuje zúčastniť písomného testu na získanie ESMO certifikátu.

d. Zaslať emailom kompletne vyplnenú, datovanú a podpísanú „Žiadosť o grant SOS“ (ďalej len „žiadosť“) spolu prílohou, ktorou je životopis so zoznamom publikačnej činnosti. Žiadosť je k dispozícii na webovej stránke SOS.

e. Termín na vyplnenie a zaslanie žiadosti je 08. – 20. 08. 2023 Žiadosť je potrebné zaslať na emailovú adresu: stanislav.spanik@ousa.sk v termíne vyhlásenej výzvy.

3. Výsledky hodnotenia výboru SOS budú vyhlásené na webovej stránke SOS do 31. augusta 2023.

V Bratislave dňa, 07.08.2023

Žiadosť o grant tu. (MS Word format)