Výzva pre sponzorov – Preplatenie účasti na ESMO kongrese pre mladých onkológov 

Slovenská onkologická spoločnosť vyzýva spoločnosti na sponzorovanie účasti našich mladých lekárov na tohoročnom kongrese spoločnosti ESMO v Madride. Výber zo záujemcov robí výbor S.O.S.. Podmienkami sú členstvo v S.O.S., lekár v atestačnej príprave z klinickej onkológie, resp. tesne po úspešnej atestácii z tohto odboru, prezentácie, prípadne prednášková činnosť, registrácia na ESMO exam a i. 

Nutné je plné pokrytie nákladov (cestovné, ubytovanie, kongresový poplatok). 

Ďakujeme. 

Výbor S.O.S