Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 28. 11. 2012.

Prítomní: Bella Vladimír, Beržinec Peter,  Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš,  Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária

Schôdzu otvoril predseda SOS  doc. Mardiak. V prvom rade sa Výbor sa venoval stratégiám diskusie so zdravotnými poisťovňami s cieľom uľahčiť úhradu inovatívnych liekov v SR. V ďalšom bode diskutoval o odborných podujatiach SOS:  Výbor nepodporuje rozšírenie odborných podujatí, aktuálny počet pokladá za postačujúci. Kľúčové podujatia sú BAOD (Bratislavské onkologické dni) a Košické chemoterapeutické  dni, Banskobystrické dni. BAOD sa budú konať  11. – 12. 10. 2013, hlavná téma bude Nádory pľúc. Na BAOD bude nadväzovať Best  of ASCO 13.10.2013. 18. SEKCAMA Bratislava sa bude konať 25. – 26. 4.2013. Výbor SOS súhlasí s podporou 2500 EU pre podujatie  Sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii, ktoré sa bude konať 26.4.2013.
Výbor SOS odsúhlasil nákup kníh TNM klasifikácia, 7. vydanie, pre potreby prekladateľa a preklad knihy  profesionálnym prekladateľom vybraným SLS.
Ďalšia schôdza Výboru SOS sa bude konať v Bratislave, termín bude upresnený.

zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.