Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 24.09.2010

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješiková Elena, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Packaň Tibor,

Neprítomní – ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Sorkovská Dagmar

Schôdza sa konala dňa 24.9.2010, po ukončení Bratislavských onkologických dní. Predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) doc. Mardiak informoval o tom, že upozornil MZ SR na možné problémy s preradením niektorých liekov do „A“ kategórie. Ďalej doc. Mardiak informoval o pripravovanom kongrese SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti) – SOS bola požiadaná o spoluprácu.  Výbor SOS súhlasí so spoluprácou na príprave programu. Ďalej bola diskutovaná požiadavka firmy Nutricia na podporu SOS prieskumu o výžive onkologických pacientov. Výbor SOS súhlasí za podmienky, že prieskum bude schválený etickou komisiou a ďalšie aktivity prebehnú v spolupráci s lekármi – onkológmi. Výbor SOS schválil zaštítenie MEDIFÓRA, ktoré sa bude konať v marci 2011 a bude venované toxicite cielených biologických liekov. Voľby do nového Výboru SOS prebehnú korešpondenčne ešte túto jeseň. Výbor zvolil volebnú komisiu v zložení: Dr. Obertová, Dr. Pakvancová a delegát SLS. Komisia zabezpečí sčítanie hlasov a výsledky budú oznámené počas Košických chemoterapeutických dní. Výbor SOS navrhne SLS udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea pre prof. Kozu, doc. Berča, Dr. Packáňa a Dr. Šufliarskeho.