Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14.04.2011

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packáň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar

Neprítomní: Koza Ivan, Obertová Jana

Zasadnutie Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) prebehlo 14.apríla 2011 v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Rokovanie viedol doc. Mardiak, predseda SOS.  Na úvod bola prejednaná informácia o Svetovom dni boja proti hepatitíde – do akcií sa zapojí za SOS MUDr. Šálek. Ďalej bol znovu diskutovaný Národný onkologický program a v tejto súvislosti aj eventuálne oslovenie MZ SR s témami skríning a úloha onkologických centier pri zaručení kvality, optimalizácia siete a spoločenská vážnosť odboru. K téme sa Výbor vráti pri budúcom zasadnutí. Výbor SOS navrhne udelenie zlatej medaily SLS pre Prof. Planka, pri príležitosti jeho životného jubilea. Vzhľadom k tomu, že SOS nemá k dispozícii osobné údaje členov (dátum narodenia), doc. Beržinec požiada SLS o priebežné informovanie o životných jubileách členov spoločnosti,  aby Výbor SOS mohol zvážiť prípadné návrhy na ocenenia SLS. Doc. Mardiak informoval o otázke z MZ SR týkajúcej sa použitia  marihuany u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením – Výbor SOS odporúča počkať na výsledky klinického výskumu. Doc. Mardiak tiež informoval o tom, že MUDr. Machanová oslovila Výbor SOS ako zástupkyňa ambulantných onkológov – Výbor súhlasí s jej pozvaním na najbližšiu schôdzu. Výbor SOS bude od 1. januára 2012 vyžadovať od každého organizátora odborného podujatia, ktorý bude chcieť garanciu SOS, informáciu o podujatí a plánovaný program tri mesiace pred podujatím.  Výbor SOS poskytne svoje stanovisko žiadateľovi do dvoch týždňov. Výbor SOS poveril doc. Andrašinu a doc. Wagnerovú prípravou prednášky o off-label liečbe, určenej na odborné podujatie Medicína založená na dôkazoch a odborné odporúčania v každodennej onkologickej praxi, Donovaly, 27.-28.5.2011. Doc. Beržinec informoval o pracovnej verzii zmluvy medzi vydavateľstvom Wiley-Blackwell, UK a SOS o udelení licencie na preklad a tlač TNM Classification of Malignant Tumours 7th ed. Poplatok za licenciu na nekomerčné použitie (bezplatne pre členov SOS) je 750 GBP. Návrh/draft zmluvy pripravenej vydavateľstvom má na posúdenie doc. Mardiak. Výbor SOS podporí návrh Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky na zmenu v Usmernení Generálneho riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne o onkomarkeroch, s cieľom umožniť pre rádioterapeutov využívanie celej škály markerov. Termín ďalšej schôdze Výboru SOS bude upresnený.