Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 28.11.2007

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária
členovia revíznej komisie: Packáň Tibor, Sorkovská Dagmar, pozvaní hostia: Berč Alexander, Schultz Åge

Schôdzu otvoril Doc. Mardiak, predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS). Zhodnotenie Bratislavských onkologických dní 2007 – celkovo hodnotené pozitívne.
Téma budúcich Bratislavských onkologických dní 2008 – pracovne: „Cielená biologická liečba v roku 2008“, koordinácia odborného programu: Prof. Koza, MUDr. Šufliarsky.
Žiadosti o garanciu odborných podujatí: GSK: Medifórum venované karcinómu prsníka (apríl 2008) – schválené. Ondrušov memoriál (8. – 9.2. 2008) – schválené. Výbor schválil, aby sa v roku 2008 (18. – 20.06.2008) konala akcia Bardejovské onkologické dni, ktorá bude organizovaná MUDr. Chovancom a Východoslovenským onkologickým ústavom – vyžiadaný bol program podujatia. Diskutované bolo stanovisko MZ SR ku Koncepcii odboru klinická onkológia/internistická onkológia a požiadavka zohľadniť Vyhlášku MZ SR 428/2006 (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2006 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení). Diskusia k Národnému onkologickému programu – dôraz bude na prevenciu (Doc. Mardiak, Prof. Špánik, Doc. Wagnerová). Na stretnutí výboru sa zúčastnil ako hosť riaditeľ VOÚ Košice Doc. Berč a v záverečnej časti Executive director ESMO: Dr. Schultz. Diskutovaná bola otázka vzdelávania v odbore a akceptovanie odboru „medical oncology“ v EÚ. Termín ďalšej schôdze výboru bude upresnený.

Zapísal: doc. MUDr. P. Beržinec, CSc.