Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 25.11. 2009

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Packáň Tibor

Ospravedlnení: Hrubý Richard, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela, Sorkovská Dagmar

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) sa uskutočnila v Košiciach, 25. 11. 2009, pred začiatkom 13. Košických chemoterapeutických dní. V úvode predseda SOS doc. Mardiak uviedol požiadavky o garanciu odborných podujatí. Výbor schválil garancie pre nasledovné podujatia v roku 2010: 11. – 13.2.2010: Karcinóm prsníka (Roche), garant prof. Koza, 19. – 21.3.2010: Medifórum (GSK), garant prim. Šufliarsky. Bratislavské onkologické dni budú mať hlavnú tému: Chemorádioterpia a neoadjuvantná liečba, plánovaný termín: 23. – 24. 9.2010. Výbor SOS podporí aj na BAOD naväzujúce podujatie Best of ASCO 2010. Výbor SOS podporí aj finančne organizáciu konferencie Sekcie sestier pracujúcich v mamológii. Prejednaná bola spolupráca s časopisom Klinická onkologie. Výbor SOS súhlasí so spoluprácou, s financovaním časopisu nie. Výbor SOS neschválil žiadosť firmy MSD o podporu projektu Nevoľnosť a vracanie počas a po chemoterapii. Diskutovaná bola problematika Národného onkologického registra. Výbor SOS už v minulosti navrhol dvoch členov výboru do Rady národného onkologického registra, v súlade s požiadavkou MZ SR. Doc. Andrašina informoval o pokračujúcej príprave Národného onkologického programu. Diskutované boli ďalej formuláre žiadostí o súhlas revízneho lekára príslušnej poisťovne s predpisom niektorých vybraných onkologických liekov. Výbor SOS vyvinie úsilie o zjednodušenie formulárov. Ďalšia schôdza Výboru SOS sa bude konať v Bratislave, v prvom štvrťroku 2010, termín bude upresnený.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.