Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 23.04. 2008

Prítomní: Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Mardiak Jozef, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar

Ospravedlnení: Andrašina Igor, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Packáň Tibor, Šálek Tomáš

Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS).

Podrobne bol diskutovaný program Bratislavských onkologických dní (BAOD), zatiaľ definitívne neuzavretý. Termín konania: 1. – 3. 10. 2008. Sprievodné sympóziá farmaceutických firiem sa budú konať: 1.10. 2008 večer: Pfizer, 2.10. 2008 obed: Merck, 2.10.2008 večer: Roche, 3.10. 2008 obed: Bayer.

Diskutovaný bol návrh finančných požiadaviek na realizáciu Národného onkologického programu (NOP). Návrh výboru: zakúpenie 4 digitálnych mamografov do centier v SR s uvoľnením finančných prostriedkov aj na ich prevádzku. SOS sa domnieva, že NOP by sa nemal obmedzovať iba na prevenciu.

Rôzne: Doc. Wagnerová informovala o príprava Sekcie geriatrickej onkológie – definitívne by mala začať činnosť v krátkej dobe. Doc. Bolješíková informovala o havarijnej situácii na RT pracoviskách v SR. Správa o finančnej situácii: aktíva SOS sú 1,5 milióna SK. Ekonomický odbor SLS oznámil, že je potrebné riešiť pôžičku, ktorá bola poskytnutá od SOS pre SLS v minulosti. Výbor požiada o vrátenie finančnej čiastky (100 000 SK).

Ďalšia schôdza výboru bude v Nitre, vo štvrtok 12.júna 2008.

Zapísal: doc. MUDr. P. Beržinec, CSc.