Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 18.4.2006

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, členka revíznej komisie: Sorkovská Dagmar

Neprítomní – ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Šufliarsky Jozef

Členov výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) na pôde Onkologického úsatvu sv. Alžebty privítal Prof. Špánik. Schôdza pokračovala pod vedením predsedu spoločnosti – Doc. Mardiaka.

MUDr. Bella informoval o prebiehajúcej revízii majetku SOS – definitívna správa bude na nasledujúcom stretnutí výboru.

Prebehla diskusia o možnostiach odberu časopisu Onkológia – výbor odporúča členom SOS odber časopisu individuálne.

Doc. Mardiak informoval o ponuke sponzorov pre Bratislavské onkologické dni. Výbor zvolil za hlavného sponzora Roche Slovensko, s.r.o., za sponzorov: Pfizer a Amgen. Rokovanie s ďalšími sponzormi povedie Doc. Mardiak.

Výbor žiada organizátorov odborných podujatí, ktorí sa uchádzajú o garanciu SOS, aby predložili svoje žiadosti a pracovné programy podujatí na druhý polrok 2007 do júna 2007.

Na požiadanie Doc. Wagnerovej výbor SOS súhlasí s vytvorením Sekcie geriatrickej onkológie.

MUDr. Malec poslal aktuálnu informáciu o Banskobystrických onkologických dňoch: termín: 15.-16. jún 2007, téma: Zriedkavejšie nádory GITu.

Doc. Mardiak informoval o žiadosti o spoluprácu pri príprave a distribúcii Referátového výberu z onkológie. Poskytnutie zoznamu členov SOS pre bezplatnú distribúciu časopisu bude konzultované z právneho hladiska so SLS.

Výbor prijal ponuku Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku na spoluprácu pri fakmakoekonomických štúdiach. Za SOS bude participovať Doc. Andrašina, Doc. Mardiak, MUDr. Šálek, Prof. Špánik, Doc. Wagnerová.

Vytvorená bola pracovná skupina na inováciu Koncepcie odboru klinická onkológia. Zloženie: Doc. Andrašina, Doc. Mardiak, Prof. Špánik.

Všeobecná zdravotná poisťovňa oslovila Doc. Mardiaka a výbor SOS so žiadosťou o prípravu štandardných postupov. Výbor súhlasí za podmienky, že štandardné postupy budú vypracované komplexne od diagnostiky až po liečbu a žiada Všeobecnú zdtavotnú poisťovňu, aby zorganizovala medziodborové stretnutie k tejto otázke.

Ďalšie stretnutie výboru bude 20. 6. 2007 v Košiciach.

 

zapísal:

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.