Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Packáň Tibor.

Ospravedlnení: Makaiová Izabela, Sorkovská Dagmar

Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS).

V úvode bola diskutovaná Koncepcia odboru – problém názvu „internistická onkológia“.

Diskutovaný bol návrh MZ SR zrušiť v koncepcii názov „internistická onkológia“ a do koncepcie vložiť vetu: „Koncepcia odboru Klinická onkológia ako odboru, ktorý sa v zahraničí nazýva medical oncology“. Dôvodom bolo zabezpečiť jednotu terminológie medzi názvom atestačného odboru a názvom odboru v koncepcii. Výbor SOS preferuje názov „internistická onkológia“ a odporúča radšej pozmeniť názov atestačného odboru z názvu klinická onkológia na internistická onkológia.

Pripomienky ku koncepcii vyjadril prof. Pecháň. Výbor SOS podporuje vytvorenie koncepcie „chirurgickej onkológie“ alebo „onkologickej chirurgie“, centralizáciu a spoluprácu.

Diskusia k Národnému onkologickému programu (NOP) – možnosť získania financií z Vládneho programu podpory zdravia. Prof. Koza, Dr. Šálek: návrh Projektu referenčných diagnostických a preventívnych centier pri vybraných onkologických pracoviskách.

Dr. Bella navrhoval Referenčné diagnostické centrum pre schvaľovanie a sledovanie kvality preventívnych pracovísk v SR. Ďalší diskutujúci dali, resp. podporili, návrh na zriadenia centier molekulárnej biológie pri onkologických pracoviskách.

Výbor odporučil všetky tieto návrhy hlavnému odborníkovi – doc. Andrašinovi – ktorý bude podľa možností tieto návrhy presadzovať na MZ SR.

Prof. Špánik upriamil pozornosť na NOP ako celok a pripravil body podľa ktorých by bolo možné program vypracovať. Výbor ho poveril písomným vypracovaním týchto bodov s tým, že na definitívne dopracovanie bude potrebná spolupráca s MZS SR a inými organizáciami.

Výbor zobral na vedomie informáciu doc. Wagnerovej o príprave sekcie geriatrickej onkológie a registrácii sekcie na SLS.

Výbor schválil finančmú odmenu vo výške 10 000 SK pre autorov práce: Sufliarska S, Minarik G, Horakova J, et al. Establishing the method of chimerism monitoring after allogeneic stem cell transplantation using multiplex polymerase chain reaction amplification of short tandem repeat markers and Amelogenin. Neoplasma. 2007, 54(5):424-30.

Výbor negatívne hodnotí doterajšie výsledky snahy regulovať odborné podujatia usporiadavané farmaceutickými spoločnosťami. Iný spôsob regulácie bude diskutovaný

Výbor schválil termín XLV. Bratislavských onkologických dní: 1. – 3. 10. 2008, miesto konania: hotel Holiday Inn, Bratislava, hlavná téma: Využitie cielenej liečby v onkológii.

Rámcový program by mal byť pripravený k nasledujúcej schôdzi, ktorá sa uskutoční 23. 4.2008 v Bratislave v Onkologickom ústave sv. Alžbety.