Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Kaušitz Juraj,
Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Hrubý Richard.
Neprítomní – ospravedlnení: Koza Ivan, Šufliarsky Jozef

Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS). MUDr. Bella informoval o aktuálnej finančnej situácii SOS. Bude vykonaná revízia majetku. Doc. Beržinec informoval o možnom postupe aktualizácie www stránok SOS. Výbor schválil vytvorenie nových stránok a ich priebežné udržiavanie firmou Reisel, s.r.o., ktorá zabezpečuje aj stránky Slovenskej lekárskej spoločnosti. Doc. Mardiak informoval o pozitívnych kontaktoch s Českou onkologickou spoločnosťou (ČOS). Výbor spoluprácu s ČOS podporuje a vyzýva členov SOS k zvýšenej publikačnej aktivite v časopise Českej a Slovenskej onkologickej spoločnosti: Klinická onkologie. Prebehla diskusia o príprave Bratislavských onkologických dní. Firma Solen prezentovala svoju ponuka na možnú organizáciu podujatia. Nasledovala diskusia, vec dopracuje doc. Mardiak. Pracovný termín: október 2007, hlavná téma: Gynekologické malignity, odborný program: MUDr. Šufliarsky.
Výbor žiada organizátorov odborných podujatí, ktorí sa uchádzajú o garanciu  SOS, aby predložili svoje žiadosti a pracovné programy podujatí na druhý polrok 2007 do júna 2007.
Doc. Wagnerová navrhla vytvoriť sekciu Geriatrickej onkológie. Výbor vyjadril podporné stanovisko k príprave sekcie. MUDr. Malec informoval o príprave Banskobystrických onkologických dní. Téma: Nádory CNS. Termín: jún 2007.
Výbor zobral na vedomie informáciu riaditeľky Národného onkologického registra – Dr. Ondrušovej o chybách pri vyplňovaní Hlásení onkologických ochorení.
Doc. Makaiová informovala o príprave Pracovnej skupiny pre zobrazovacie metódy v onkológii. Výbor vyslovil podporu tejto iniciatíve. K žiadosti MUDr. Rattaja o stanovisko k prevádzke gama nožu sa výbor nevyjadril a odporúča komunikovať so Slovenskou spoločnosťou radiačnej onkológie. Výbor vyhovel žiadosti MUDr. Pavla Lukačku o finančnú podporu účasti na výučbovom kurze ESTRO v Dubline vo výške 11 000 SK. Firma GlaxoSmithKline požiadala o odbornú garanciu a vedenie registra pacientov liečených prípravkom lapatinib. Výbor sa k otázke nevyjadril, vzhľadom na chýbajúce podrobnejšie informácie o protokole a projekte.
Ďalšie stretnutie výboru bude 18.4. 2007.

zapísal:
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.