Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Packaň Tibor, Sorkovská Dagmar,

Neprítomní – ospravedlnení: Bella Vladimír, Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela

Na pôde Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) privítal členov výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) generálny riaditeľ VOÚ Doc. Berč a krátko informoval o vývoji VOÚ.

Program otvoril Doc. Mardiak, predseda SOS. Vykonaná bola revízia majetku SOS. Výsledky boli odoslané na SLS. MUDr. Šufliarsky informoval o príprave programu Bratislavských onkologických dní (BAOD):

4.10. – vyzvané prednášky

5.10 – sekcia mladých onkológov, varia, diskusia k posterom

Prerokovaný bol termín stretnutia so zástupcami Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku – upresní Doc. Mardiak

Výbor SOS podporí publikovania originálnych prác členov SOS v oblasti klinickej onkológie. Podporené budú práce publikované v „medlajnovanom“ časopise, prednáškové a posterové prezentácie na podujatiach európskeho a celosvetového významu. Uchádzači môžu poslať svoje práce na adresu SOS/ Doc. Mardiaka

(kontakty na www.onkologia.sk). Prof. Špánik osloví redakciu časopisu Onkológia so žiadosťou o publikovanie správ o činnosti výboru SOS.

Doc. Andrašina informoval o výsledkoch niektorých štatistických zisťovaní. Okrem iného: počet onkologických pacientov aktívne liečených v SR ambulantne: chemoterapiou: 13 600, hormonálnou liečbou: 6 670, imunoterapiou: 427.

Na lôžkových oddeleniach bolo liečených chemoterapiou 6 000 pacientov, hormonálnou liečbou: 500, imunoterapiou: 76, rastovými faktormi: 260. Ďalšie údaje budú publikované v Zdravotníckej ročenke SR, 2006.

Všestranne bol diskutovaný bol návrh Koncepcie odboru klinická onkológia. Výbor SOS predostrel návrh zmeny názvu odboru klinická onkológia – za vhodnejší pokladá názov v súlade s európskym a celosvetovým trendom – internistická onkológia. Návrh bude predložený MZ SR.

Ďalšie stretnutie Výboru SOS bude počas Bratislavských onkologických dní 03.10.2007.

 

Zapísal:

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.