Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 15. 6. 2009

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Malec Vladimír, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky
Jozef, clen revíznej komisie: Hrubý Richard.

Ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Packán Tibor, Sorkovská Dagmar, Wagnerová Mária

Na zaciatku prebehlo stretnutie so zástupcami Spolocnosti revízneho lekárstva (MUDr.Dušan Michalicka, PhD, MPH – prezident, MUDr. Dagmar Zlínska – vedecký sekretár). Dohodnutá bola spolupráca Slovenskej onkologickej spolocnosti (SOS) pri príprave druhého dna programu XIV. Slovenskej konferencie revízneho lekárstva SLS a súcasne X. Slovensko-ceskej konferencie revízneho lekárstva, 21.–23. októbra 2009, Bratislava, SÚZA. Zameranie bude na tri nádorové ochorenia: karcinóm prsníka, hrubého creva, oblicky a na to, co robí problémy revíznym lekárom a co onkológom. Koordinátorom za SOS bude doc. Bolješíková. Následne doc. Mardiak, predseda SOS, uviedol další program schôdze.

Výbor SOS odsúhlasil: 1. vydávanie casopisu Onkológia v spolupráci s SOS a uvádzanie tejto skutocnosti v casopise, 2. poskytnutie financnej pomoci organizátorom
IV. Kongresu Slovenskej spolocnosti pre gynekologickú endoskopiu, 3. odbornú garanciu SOS pre pripravované MEDIFÓRUM s témou karcinóm oblicky, 4. spoluprácu a podporu pri organizácii Košických chemoterapeutických dní 2009, 5. Bardejovské onkologické dni (jún 2010, s témou karcinóm plúc), organizované VOÚ Košice a POKO Bardejov ako podujatie SOS. Prediskutovaný bol predbežný program Bratislavských onkologických dní (BAOD) 2009, venovaných adjuvantnej terapii. Výbor vyžiada informáciu o príprave „Best of ASCO 2009“. Doc. Andrašina predniesol informáciu o požiadavke z MZSR na onkológov (SOS) pripravit návrh Národného onkologického programu. Doc. Andrašina navrhol v hrubých rysoch koncept prípravy materiálu, ktorý žiada MZ SR dopracovat do konca júna 2009. Výbor SOS s platnostou od 1. júla 2009 bude požadovat od organizátorov odborných podujatí, ktorí majú záujem o odbornú garanciu SOS (pre podujatia celoslovenského významu), poplatok 500 EU urcený pre SOS. Výbor SOS schválil financný príspevok vo výške 500 EU, ktorý bude poukázaný na úcet Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, Nitra, urcený na pokrytie prípravy /prezentácie dvoch posterov doc. Beržinca a spoluautorov na 13. Svetovej konferencii o rakovine plúc v San Franciscu, USA a 500 EU pre prim. Šufliarskeho za spoluatorstvo clánku v Journal of Clinical Oncology. Dalšia schôdza Výboru SOS sa uskutocní počas BAOD.
Zapísal: doc. MUDr. P. Beržinec, CSc.