Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 31.5.2010

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter,  Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Packaň Tibor, Sorkovská Dagmar
Ospravedlnení: Hrubý Richard, Koza Ivan, Makaiová Izabela

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) sa konala v Národnom onkologickom ústave (NOÚ), v Bratislave. Účastníkov krátko privítal riaditeľ NOÚ MUDr. Šálek a predseda Výboru SOS doc. Mardiak.
Doc. Mardiak informoval o programe Bratislavských onkologických dní (BOD), ktoré sa budú konať 23. – 24. 9. 2010. Prednášky a posterová sekcia sú aktuálne uzavreté. Výbor SOS odsúhlasil odmenu pre tri najlepšie postery prezentované na BOD vo výške 200 EU (t.j. sumárne 600 EU). Výbor SOS vybral spomedzi uchádzačov, podľa ponúknutých odborných tém, štyri sponzorujúce firmy (Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, Pierre Fabre), ktoré dostanú počas BOD k dispozícii časový priestor po 40 minút na vyhradené témy. Krátko bol diskutovaný aj program Best of ASCO in Slovakia 2010 (25. 9. 2010).
Doc. Andrašina informoval o zriadení Stálej komisie pre register pacientov s onkologickým ochorením (NOR – Národný onkologický register) pri rade riaditeľa NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií), o pláne epidemiologických centier v krajoch a plánovanej zásadnej zmene v  NOR po elektronizácii, t.j. asi o dva roky. Prvé údaje by zadával patológ, potom lekár uvedený na žiadanke pre patológa, koordináca by bola na úrovni krajov, kľúčová – v NCZI Bratislava.
Doc. Mardiak vo všeobecnosti poukázal na problém rozširovania rozsahu údajov.
Čo sa týka hlásenia do NCZI – Výbor SOS preferuje hlásenie základných údajov, ale v čo najvyššej kvalite, do kontrolného procesu hlásení by mal byť zapojený centrálne aj pracovník – onkológ. MUDr. Šufliarsky tu poukázal na otázku retrospektívneho včlenenia údajov a tiež tlmočil problém privátnych onkológov s personálnou a materiálnou kompenzáciou za činnosť spojenú s hlásením zhubných nádorov.
Výbor SOS diskutoval ďalšie vzdelávanie v onkológii a zastáva názor, že systémová liečba solídnych malígnych nádorových ochorení môže byť vykonávaná iba atestovaným klinickým onkológom a rádioterapia iba atestovaným radiačným onkológom.
Tohto roku prebehnú písomnou formou nové voľby Výboru SOS. Za predsedu volebnej komisie bol určený MUDr. Packaň, ktorý bude ďalej komunikovať prípravu volieb so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.
Výbor SOS odsúhlasil žiadosť vydavateľstva Medical Tribune, ČR, distribujúceho výber z časopisu Journal of Clinical Oncology, o bezplatný priestor k prezentácii počas BOD.
Výbor SOS odsúhlasil ďalšiu spoluprácu s firmou Reisel Internet Design pri udržiavaní www stránok SOS.
Ďalšia schôdza Výboru SOS sa bude konať v Bratislave, pred začiatkom BOD.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.