Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, 3.10.2007

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Hrubý Richard

Ospravedlnení: Malec Vladimír, Šálek Tomáš

Schôdza sa konala v Bratislave, dňa 3.10.2007, pred spoločným sympóziom Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku a Slovenskej onkologickej spoločnosti „Farmakoekonomické a medicínske aspekty onkologickej liečby“ (viď www.onkologia.sk
– Onkológia na Slovensku – Odborné akcie )
Schôdzu otvoril predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) doc. Mardiak. V úvode boli prejednané žiadosti o podporu vzdelávacích aktivít:
Eli Lilly: 4. Onkologické fórum, Senec, 16. – 17. november 2007, podujatie zamerané na liečbu relapsujúceho karcinómu pľúc. Žiadosť o podporu SOS nebola schválená.
Prof. Ondruš: 5. Ondrušov memoriál, február 2008, venovaný karcinómu kolorekta a karcinómu krčku maternice. Výbor požiadal o dodanie programu podujatia.
Výbor SOS trvá na podaní podobných žiadostí 6 mesiacov pred plánovanou akciou.
Na www stránkach Slovenskej onkologickej spoločnosti (www.onkologia.sk) bude opublikovaný formulár, ktorý by mali organizátori podujatia vyplniť 6 mesiacov pred plánovanou akciou a odoslať e-mailom alebo poštou na adresu: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Kláštorská 134, 949 88 Nitra, e-mail: berzinec@nextra.sk)
Schôdza pokračovala diskusiou k plánovanej Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore internistická onkológia a prípravou Národného onkologického programu (NOP).

Definované boli moduly:

Prevencia
Diagnostika
Liečba

  • Kvalita
  • Komplexnosť
  • Uvádzanie nových liekov
  • Experimentálna liečba
  • Paliatívna starostlivosť
  • – dostupnosť
  • – vzdelávanie
  • – obtiažnosť

Výbor bude pracovať na ich rozpracovaní.
Výbor SOS schválil finančný príspevok vo výške 10 000 SK, ktorý bude poukázaný na účet Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., určený na pokrytie prípravy /prezentácie posteru Doc. Beržinca a spol. na 12. Svetovej konferencii o rakovine pĺúc v Soule.
Doc. Wagnerová končí svoj (opakovaný) mandát zástupcu SR v ESMO. Návrh dvoch ďalších kandidátov do ústredia ESMO: prof. Špánik a doc. Mardiak.
Doc. Wagnerová informovala o stretnutí s predsedom Slovenskej geriatrickej spoločnosti.
Poskytnutá bola informácia od revíznej komisie: Investičný majetok, ktorý SOS vlastní, tvorí 20 položiek. Osem je zastaralý inventár – starší ako 6 rokov – a v súlade so stanovami SLS Výbor SOS súhlasí s odpisom týchto položiek.
Doc. Wagnerová bola odsúhlasená ako delegátka na volebný zjazd SLS.
Výbor schválil úhradu letenky pre riaditeľa ESMO na Košické chemoterapeutické dni, ktoré sa budú konať 29. – 30.11.2007 v Košiciach.
Ďalšia schôdza Výboru SOS sa uskutoční 28.11.2007 v Košiciach.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.