Správa zo schôdze Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 29.9.2016

Prítomní: Andrašina Igor, Barila Radovan, Bella Vladimír, Beniak Juraj, Beržinec Peter, Bystrický Branislav, Mego Michal Sorkovská Dagmar, Šufliarsky Jozef

Členovia dozornej rady: Mikulová Milada, Chovanec Jozef

Ospravedlnení: Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav
Schôdzu otvoril podpredseda SOS doc. Andrašina. Ospravedlnil predsedu SOS, prim. Šáleka, ktorý sa z osobných dôvodov nemohol zúčastniť na schôdzi. Doc. Andrašina informoval o tom, že sa zatiaľ nepodarilo vytvoriť novú Odbornú pracovnú skupinu (MZ SR) pre antineoplastiká a imunomodulátory. Informoval tiež o vytvorení Katalogizačnej skupiny pri MZ SR pre klinickú onkológiu. Túto skupinu vedie MUDr. A. Cipková, MPH (VOÚ, Košice). Pripomienky ku katalogizácii výkonov je vhodné zaslať priamo na MZ SR, alebo MUDr. A. Cipkovej, MPH. Ďalej bola diskutovaná otázka zmeny indikačných obmedzení pri generických liekoch. SOS podporuje odstránenie resp. zjednodušenie týchto obmedzení. V oblasti ďalšieho vzdelávania SOS vo štvrtom štvrťroku 2016 odborne a organizačne podporí odborné podujatia zamerané na otázky karcinómu žalúdka a hrubého čreva, (Bratislava), karcinómu pľúc (Sliač – Sielnica) a ako hlavné – spoločné podujatie Slovenskej chemoterapeutickej a Slovenskej onkologickej spoločnosti – Košické chemoterapeutické dni. Diskutovaná bola otázka pádu webových stránok SOS, ktoré sa zatiaľ nepodarilo opraviť. Výbor sa dohodol na termíne pre rekonštrukciu do konca roku 2016, pri neúspechu osloví Slovenskú lekársku spoločnosť, resp. zmení poskytovateľa tvorby stránok. Termín ďalšej schôdze výboru bude spresnený.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.