Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, 20. 12. 2010

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packáň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Obertová Jana, Sorkovská Dagmar

Novozvolený Výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) sa stretol prvýkrát a prítomní boli všetci zvolení členovia Výboru SOS a členovia revíznej komisie (uvedení vyššie). Prvým bodom programu bola voľba predsedu SOS. Do tejto funkcie bol zvolený doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof. Do funkcie podpredsedu bol zvolený MUDr. Tibor Packáň, PhD,  do funkcie tajomníka/vedeckého sekretára doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., do funkcie pokladníka prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Ďalej členovia revíznej komisie zvolili predsedu komisie –  MUDr. Richarda Hrubého, PhD.
Po ukončení volieb navštívila zasadnutie Výboru pani poslankyňa EP MUDr. Belohorská. Vo svojom príspevku zmienila prípad sedemdesiatročnej ženy, od ktorej bol vyžadovaný poplatok za mamografické vyšetrenie, problémy so špecializáciou pre mamologickú diagnostiku a s kritériami na získanie akademických titulov, zvlášť titulu profesor.
Ďalším bodom programu bol koncept Bratislavských onkologických dní (BAOD). Vo všeobecnosti Výbor podporil smerovanie k programu podľa diagnóz s cieľom prípravy a uvedenia odporúčaní štandardných postupov vo vybraných diagnózach počas BAOD.  V roku 2011 budú BAOD venované problematike karcinómu prsníka.
Doc. Mardiak informoval o aktuálnej situácii ohľadom Best of ASCO 2011 a o skutočnosti, že POKO Poprad, s.r.o. sa na vlastnú žiadosť už nebude podieľať na príprave. Výbor SOS podporuje Best of ASCO Slovakia aj v roku 2011. Organizačne bude pomáhať, s poverením Výboru SOS,  MUDr. Rečková.  Doc. Mardiak informoval, že program najbližšieho kongresu SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti) má byť venovaný onkologickej problematike. Tlmočil tiež žiadosť prof. Krištúfka  o podporu konferencie. Výbor SOS súhlasí s odbornou podporou programu. Hlasovanie členov Výboru potvrdilo nesúhlas s financovaním konferencie. Ďalej bola diskutovaná príprava Národného onkologického programu. Plán ukončenia prípravy je do konca mája 2011. Výbor SOS poveril členov z VOÚ Košice vypracovaním Návrhu na Stanovisko k používaniu nízkomolekulárnych heparínov v onkológii a diskutovaná bola tiež možnosť prípravy Stanoviska k indikácii sérových nádorových markerov doc. Kaušitzom.  Výbor SOS poveril doc. Beržinca získaním licencie na preklad aktuálneho vydania TNM klasifikácie. Výbor SOS odsúhlasil finančný príspevok vo výške 2 300 EU na organizáciu konferencie sekcie sestier počas konferencie SECCAMA v Bratislave. Banskobystrické onkologické dni sú plánované na koniec júna, hlavnou témou budú primárne a metastatické nádory heparu (informoval MUDr. Malec). Výbor SOS zamietol žiadosť firmy Nutrícia o publikovanie výsledkov prieskumu pod garanciou SOS. Výbor SOS podporí členstvo v SOS pre mladých lekárov v príprave na onkologickú atestáciu alebo mladých onkológov vo veku do 35 rokov na ich požiadanie úhradou členského príspevku pre SLS na dva roky. Výbor zároveň upozorňuje mladých onkológov na možnosť členstva v ESMO (European Society of Medical Oncology) za výrazne znížený členský poplatok – bližšie informácie sú na www. esmo.org.
Termín ďalšieho stretnutia Výboru SOS bude upresnený.