Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 01.10. 2008

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Packáň Tibor, Sorkovská Dagmar

Ospravedlnení: Bella Vladimír

Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS). V úvode bola diskutovaná problematika minimálnej siete. Prebehli jednania predsedu spoločnosti doc. Mardiaka a doc. Kaušitza na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR). Z pohľadu MZ SR bolo stanovené minimum, zdravotné poisťovne ale musia zabezpečiť ďalšie potreby nad minimum. SOS nesúhlasila s malým počtom ambulancií a postelí. Aktuálne prebiehajú jednania o katológu výkonov – ďalšie je 15 októbra 2008, situácia je zatiaľ neuzavretá. Výbor odsúhlasil odmenu pre pracovníka, ktorý zabezpečí na profesionálnej úrovni spracovanie katalógu onkologických výkonov. Doc. Andrašina informoval o zmenách v kategorizácii liekov od 1.10.2008 – dostupné na www stránkach MZ SR. Od 1. januára 2009 dôjde k obohateniu spektra onkologických liečiv – pôjde napr. o aprepitant (i.v. forma), lapatinib (p.o. forma), topotecan (p.o. forma), posun pemetrexedu pri karcinóme pľúc pri vybraných diagnózach do prvej línii liečby a ďalšie. Informácie budú publikované. Od 1. januára 2009 prebehne aj preceňovanie liekov – podľa priemeru šiestich najnižších cien v EÚ.

V mene popradských kolegov MUDr. Beniak podal návrh usporiadať na Slovensku akciu Best of ASCO. Schválené výborom pomerom hlasov 9:3. V prípade súhlasu ASCO – podujatie v SR bude naväzovať, resp. bude súčasťou Bratislavských onkologických dní.

Do 15. októbra 2008 členovia výboru podajú pripomienky k návrhu odporúčaní antiemetickej liečby. SOS zaujme stanovisko k vyšetrovaniu EGFR a K-RAS pri liečbe cetuximabom a panitumumabom. Doc. Wagnerová informovala, že 9.septembra 2008 bolo schválené založenie Sekcie geriatrickej onkológie prezídiom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Doc. Mardiak podal informácie zo zasadania národných zástupcov na ESMO v Štokholme. ESMO preferuje členov z EÚ a mladých onkológov – 3 roky po sebe sú znížené poplatky pre ESMO, sú možnosti vzdelávania, atď. Po porade s odborníkom v oblasti PR a masmédií SOS zaujme stanovisko k článkom v jednom z denníkov v SR, ktorý uviedol nepravdivé informácie týkajúce sa liečby onkologických ochorení modernými liekmi v SR. Predseda SOS ho pripraví a rozošle členom výboru. V prípade, že niektorý neodpovie, bude sa to pokladať za súhlasné stanovisko. MUDr. Malec informoval o téme budúcich Banskobystrických onkologických dní: Karcinómy hlavy a krku. Termín ďalšieho stretnutia výboru: 3.12.2008, Košice.

Zapísal:

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.