Správa zo schôdze Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, 6.5.2016

Prítomní: Andrašina Igor, Barila Radovan, Beržinec Peter, Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Šufliarsky Jozef

Členovia dozornej rady: Mikulová Milada, Chovanec Jozef

Ospravedlnení: Bella Vladimír, Beniak Juraj, Bystrický Branislav, Mardiak Jozef, Mego Michal, Špánik Stanislav
Schôdza sa uskutočnila pred začiatkom odborného podujatia Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) Onkospektrum, v Donovaloch.

Prezident SOS MUDr. Šálek otvoril schôdzu a uviedol jej program. Diskutované boli: 1. Príprava Bratislavských onkologických dní, 29. – 30.9.2016, Bratislava. Hlavnou témou bude karcinóm pľúc, plánované bloky budú venované diagnostike a molekulárnej diagnostike, kuratívnej chirurgii a rádioterapii, multimodálnym metódam, liečbe pokročilého, metastázovaného ochorenia. Ďalej sú plánované bloky venované paliatívnej liečba, experimentálnej onkológii, varia, varia s krátkou prezentáciou a diskusiou posterov. 2. Best of ASCO®, Slovakia, 1.7.2016, Bratislava. Termín podujatia bol oproti minulým rokom posunutý tak, aby nové poznatky z ASCO 2016 boli prezentované skôr než na BAOD. Pôvodne vybrané miesto podujatia v Poprade bolo z organizačných dôvodov presunuté do Bratislavy. Spoločnosť We Make Media ponúkla spoluprácu na Zborníku, podmienky spresní MUDr. Šálek. 3. MUDr. Šálek a doc. Andrašina oslovia MZ SR v mene Výboru SOS, so žiadosťou o zachovanie a zlepšenie kvality Národného onkologického registra a prípravy Národného onkologického programu. 4. Výbor SOS sa rozhodol podporiť použitie Usmernení ESMO (European Society for Medical Oncology Quidelines) v SR. MUDr. Šálek požiada ESMO o súhlas k oficiálnemu prekladu aktuálnych usmernení. 5. Výbor SOS súhlasí s publikovaním MASCC Antiemetics Guidelines (Usmernení o antiemetikách, Multinational Association of Supportive Care in Cancer) a odporúčaní SOS na webe SOS, tiež súhlasí s publikáciou Vysokodávkovaný vitamín C pri onkologických ochoreniach – informácia od Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, ktorú pripravil doc. Beržinec. 6. MUDr. Šálek tlmočil žiadosť MUDr. Konkolovskej o prerokovanie možnosti zjednodušenia protokolov zdravotných poisťovní, potrebných na odsúhlasenie niektorých onkologických liekov v centrách. Výbor SOS v súčasnosti odporúča neskracovať intervaly, na ktoré sú lieky schvalované, a prípadne tieto intervaly predĺžiť. 7. MUDr. Šálek informoval, že štátny tajomník MZ SR a člen Výboru SOS, Prof. Špánik, navrhol MUDr. Šufliarskeho za hlavného odborníka MZ SR. Výbor SOS návrh jednomyseľne súhlasil. Termín ďalšej schôdze Výboru SOS bude naviazaný na Bardejovské onkologické dni, v júni 2016. Presný termín konania schôdze oznámi členom výboru a dozornej rady MUDr. Šálek.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.