Správa zo schôdze Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, 30.11. 2017

Správa zo schôdze spoločného zasadnutia členov

Výborov Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti

Za Výbor SOS:

Prítomní: Špánik Stanislav, Andrašina Igor, Mego Michal, Šálek Tomáš, Mardiak Jozef, Šufliarsky Jozef, Sorkovská Dagmar, Barilla Radovan, Chovanec Jozef

Ospravedlnení: Beniak Juraj, Bystrický Branislav, Bella Vladimír, Hrubý Richard, Beržinec Peter

Za Výbor SCHS:

Prítomní: Jarčuška Pavol, Jonáš Peter, Mardiak Jozef, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, Jankurová Jana

Ospravedlnení: Demitrovičová Andrea, Beržinec Peter, Drgoňa Ľuboš, Beniak Juraj, Pritzová Eva

Výborová schôdza oboch spoločností sa konala počas XXI. Košických chemoterapeutických dní dňa 30. 11. 2017. Schôdzu spoločne otvorili doc. MUDr.Mária Wagnerová, CSc., prezidentka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS) a MUDr. Tomáš Šálek, prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS). V úvode odzneli informácie o činnosti oboch spoločností, ako aj vyjadrenie súhlasu s návrhom užšieho pokračovania spolupráce.

Účastníci vysoko hodnotili spoluprácu oboch spoločností pri organizácii kľúčových odborných podujatí, ako sú nepochybne Bratislavské onkologické dni a Košické chemoterapeutické dni. Všetky doterajšie podujatia boli úspešné a spolupráca oboch spoločností pri ich realizácii bude pokračovať.

Schôdza Výboru SOS

Predseda výboru SOS MUDr. Tomáš Šálek referoval o úspešnom priebehukľúčových edukačných podujatí BOA 2017, BOD 2017, Sekcama, Dni mladých onkológov, Košické chemoterapeutickédni, Onkofórum, Oncospektrum a ďalších.. SOS sa bude naďalej zúčastňovať na príprave odborných edukačných aktivít na Slovensku. Programom BOD 2018 budú malignity dolného GIT-u a termín je stanovený na 27. až 28. 9. 2018 a termín BOA je 22. 6. 2018 v Bratislave. Prezidentka SCHS požiadala výbor SOS o finančnú pomoc pre sekciu geriatrickej onkológie Slovenskej onkologickej spoločnosti vo výške 500 eur na bežné potreby fungovania sekcie, s čím členovia výboru súhlasili.

Zapísal: MUDr. Tomáš Šálek

Overil: prof .MUDr .Michal Mego,DrSc