Správa zo schôdze výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (Bratislava, Vysoká škola sv. Ažbety nám.1.mája, 09.07.2010)

Prítomní: Beržinec  Peter, Drgoňa Ľuboš ,Jarčuška Pavol , Krčméry Vladimír ,  Wagnerová  Mária
Ospravedlnení: Demitrovičová Andrea  , Mardiak Jozef, Šufliarsky Jozef,
člen revíznej komisie  , Jonáš  Peter,

Schôdzu otvorila  Doc MUDr Wagnerová Mária CSc, predseda  slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti  (SCHS)

Výborová schôdza sa konala počas kurzu  antimikrobiálnej , antineoplastickej chemoterapie a tropickej medicíny.Kurz bol organizovaný za spolupráce  SCHS , subkatedry chemoterapie SZU a katedry tropických chorôb SZU .
V úvode odzneli informácie o organizácii tohto kurzu, ktorý je jedným z ťažiskových aktivít SCHS.(prof. MUDr Krčméry  ) Na kurze sa zúčastnilo   viac ako  50  členov prihlásených cez SZU. Kurz sa zaoberal 3 okruhmi prednášok, názvy blokov prednášok:

„ nové chemoterapeutiká“
„ etiológia a liečba infekcií u marginalizovaných skupín „
„chemoterapia infekcií pri katastrofách v trópoch“

Prednášky boli zabezpečené  z veľkej časti členmi výboru SCHS. Programy boli rozoslané na zvláštnej pozvánke pre prihlásených účastníkov. Každý účastník získal certifikát o absolvovaní kurzu. Plánovaná výborová schôdza sa z technických príčin neuskutočnila pri príležitosti XIII KE chemoterapeutických dní  v novembri 2009. Napriek tomu ,výbor konštatoval, že schválený pracovný plán na minulej schôdzi prebieha podľa programu. V minulom roku udelila SCHS cenu prof Abrahámovej a spoluautorom za monografiu „Nádory varlat „

Prítomní členovia výboru sa rozhodli informovať o významných odborných  prezentáciach v zahraničí ( ASCO, ESMO,ECC atď.) SCHS pripravuje  XIV  ročník Košických chemoterapeutických dní, 6 konferenciu sestier a 6 pacientský seminár. Termín KE dni bol odsúhlasený na 02-04. december  2010. Organizačný výbor Ke dni ostane v nezmenenej podobe. O spoluprácu požiadame SOS,  VOÚ a.s. Košice , LF UPJŠ a pobočku LPR Košice  ako každý rok. Ide o edukačnú aktivitu v oblasti antiinfekčnej a antineoplastickej chemoterapii, molekulárnej biológii a podpornej liečbe.Na tejto konferencii sa plánuje oceniť prof Krčméryho z príležitosti významného životného jubilea.

SCHS vydala v r. 2009  4. čísla  Acta – chemotherapeutika .  Prvé číslo bolo venované prevažne   onkologickej problematike.
Do tlače sa pripravujú ďalšie čísla ( prof Krčméry ) prevažne s tematikou antiinfekčnej liečby a jedno číslo sa pripraví pri príležitosti KE dni v decembri 2010 ( doc Wagnerová)
Na účte SLS pre SCHS je evidovaný zisk   12.255,52  €  za uplynulý rok.

Sekretariát SLS vyzval spoločnosť k upresneniu aktuálnej evidencie funkcionárov výboru SCHS s doplnením podpisových vzorov funkcionárov a členov dozornej rady.
Na výborovej schôdzi sa údaje doplnili a zvolila dozorná rada. Výbor SCHS  v aktuálnom zložení pracuje od novembra 2007 čo znamená, že voľby do nového funkčného obdobia sa uskutočnia k novembru 2011.Členská základňa má momentálne 116  platných členov. SCHS zatiaľ nemá grafické  logo, preto bolo navrhnuté požiadať o nejaké návrhy k odsúhlaseniu  (realizáciu návrhu zabezpečí doc Drgoňa ). Na SLS bol tento zámer oznámený.

Výbor odsúhlasil odmeňovanie významných odborných aktivít v zahraničí finančnou odmenou z financií spoločnosti SCHS. Výbor odsúhlasil finančnú podporu  aktívnej účasti mladých onkológov, infektológov na zahraničných konferenciách. Prof Krčméry požiadal o delegovanie 2 členov SCHS do výboru ICC. Navrhnutí a zvolení boli dvaja členovia  výboru  ( prof. Krčméry a doc Drgońa). Na výbore sa prediskutovali zmeny v legislatíve o sústavnom vzdelávaní. Prediskutovali sa možnosti zahájenia činnosti „ Slovenskej kooperatívnej skupiny“ ( doc Drgoňa. Doc Wagnerová) SCHS sa rozhodlo aj tohto roku  prijať záštitu  niekoľkých  odborných aktivít okrem tých, ktoré priamo organizuje.
Je to:
-fungal fórum  III – ( apríl 2010 )
-praktické aspekty manažmentu ErbB2( HER 2) pozitívneho karcinómu-(október 2010)
-celoslovenské ATB sympózium- november 2010

V prípade preloženia  novej  TNM klasifikácie z r 2009 do slovenského jazyka SCHS  sa zaviazalo vykonať odbornú korektúru prekladu.
Prítomní súhlasili s uverejňovaním  zápisníc na webovej stránke SOS ( doc Beržinec ), kým sa zriadi  naša stránka .

Prítomní súhlasia s rozšírením spolupráce s inými odbornými spoločnosťami predovšetkým z SOS.
Nasledujúca schôdza sa plánuje  v decembri   2010 počas XIV.KE dni

28.07.2010                          zapísala   Doc MUDr Wagnerová Mária CSc
schválil   Doc MUDr Drgoňa  Ľuboš CSc