Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 26.11.2015

Prítomní: Andrašina Igor, Beniak Juraj, Beržinec Peter, Mardiak Jozef, Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef

Členovia dozornej rady: Chovanec Jozef

Pozvaná: Wagnerová Mária

 

Schôdzu otvorili prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) MUDr. T. Šálek a prezidentka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS) doc. M. Wagnerová. MUDr. T. Šálek doplnil informácie o LII Bratislavských onkologických dňoch (BOD) – definitívny počet účastníkov bol 320, podujatie bolo znovu zhodnotené ako veľmi úspešné z organizačnej aj z odbornej stránky. V ďalšom bode prebehla diskusia o téme LIII BOD v roku 2016. Navrhnutá je hlavná téma karcinóm pľúc, účastníci schôdze a aj tí, ktorí sa schôdze nemohli zúčastniť, sa ešte vyjadria korešpondenčne k otázke rozšírenia programu o ďalšie témy. MUDr. T. Šálek ďalej informoval o podujatí Aktuality v manažmente gastrointestinálnych malignít (Bojnice), kde participovalo 70 účastníkov – podujatie bolo tiež zhodnotené ako veľmi úspešné – a spolu s doc. Beržincom o podujatí Onkofórum, ktoré malo byť venované základom molekulárnej onkológie. Napriek takmer 30 vopred registrovaným účastníkom bolo podujatie zrušené vzhľadom na nedostatočný záujem (počet pasívnych účastníkov nebol násobkom počtu aktívnych účastníkov). Ďalej bola diskutovaná otázka oddelenia Best of ASCO® Slovakia 2016 od BAOD. Výbor schválil toto oddelenie a skoršie uskutočnenie podujatia, s hlavným cieľom zvýšiť aktuálnosť poskytnutých informácií.

Doc. M. Wagnerová informovala o aktualitách zo SIOG (International Society of Geriatric Oncology) Annual Meeting 2015 v Prahe. Priestor pre témy geriatrickej onkológie bude otvorený aj počas Bardejovských onkologických dní – kde im bude venovaný samostatný blok. Diskutované boli Košické chemoterapeutické dni, kľúčové podujatie SCHS, súčasne aj jedno z kľúčových podujatí SOS. Všetky doterajšie podujatia boli veľmi úspešné a spolupráca oboch spoločností pri ich realizácii bude pokračovať. Výbor SOS odsúhlasil navrhnutie Prof. S. Špánika za predsedu Odbornej pracovnej skupina pre antineoplastiká a imunomodulátory. Termín ďalšej schôdze výboru SOS bude spresnený.

 

 

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.