Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 20.03.2015

Prítomní: Andrašina I., Bella V., Beniak J., Beržinec P., Bystrický B., Hrubý R., Mego M., Sorkovská D., Šálek T., Špánik S., Šufliarsky J.
Členovia dozornej rady: Mikulová M. Ospravedlnení: Barilla R., Mardiak J.

Schôdzu otvoril prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS), T. Šálek. Diskutované boli: Bratislavské onkologické dni (BAOD), termín 8.- 9. 10. 2015. Výbor sa zhodol na hlavnej téme: nádory genito-urinárneho traktu. Otvorené však budú aj dalšie témy. Plánovaný casový rozvrh: pol dna renálny karcinóm, pol dna karcinóm prostaty, štvrt dna testikulárne nádory, štvrt dna experimentálna onkológia, pol dna varia, vlastné práce, „hot topics“. Plánované sú 4 satelitné sympóziá. Plánovaný kongresový poplatok: 5 EU pre clenov SOS, 15 EU pre iných úcastníkov. Organizacný výbor: Šálek, Andrašina, Beniak, Beržinec, Mardiak, Mego, Sedlák, Špánik, Šufliarsky. Prihlášky k aktívnej účasti: do konca mája 2015, bližšie údaje budú v prvej informácii, ktorú pripraví SOLEN s.r.o. Best of ASCO(r) Slovakia bude nadväzovať na BAOD a prebehne 10.10.2015. Výbor SOS zváži odclenenie Best of ASCO(r) Slovakia od BAOD v budúcom roku. Plánovaná vedecká konferencia ÚEO (Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied) a SOS – grant Lilly je podmienený grantom inej spoločnosti/iných spoločností, co by zarucovalo transparentnost a nezaujatost. Výbor SOS súhlasí s týmto podujatím a podporuje ho. Prezident SOS osloví potencionálnych donorov. Navrhnutý organizačný výbor za SOS: Šálek, Andrašina, Beniak, Beržinec, za ÚEO: riaditeľ RNDr. Ján Sedlák, DrSc., p.p. další. Plánovaná konferencia Slovenskej lekárskej spoločnosti venovaná prevencii – prezident SOS zistí aktuálny stav príprav. Konferencia MEDIUS: Istoty zákona vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny. Košice, 10.-11.4.2015. Výbor SOS podujatie podporuje a prezident SOS bude o tomto stanovisku informovať organizátorov. Špánik pripraví v mene Výboru SOS list pre SLS (Slovenskú lekársku spoločnosť) a SLK (Slovenskú lekársku komoru) pripomienkujúci aktuálne daňové zákony a ich zmeny súvisiace s postgraduálnym vzdelávaním lekárov.

Výbor SOS sa zaoberal www stránkou SOS a navrhol kreovanie redakčnej rady www.onkologia.sk, príslušní odborníci budú na návrh členov výboru pozvaní. Vzhľadom na aktuálnosť problematiky prezident SOS pozve na ďalšie stretnutie Výboru: MUDr. Križanovú, hlavnú odbornícku MZ SR v odbore paliatívna medicína a MUDr. Škripekovú, primárku oddelenia paliatívnej medicíny NOÚ, Bratislava. Výbor SOS schválil odbornú podporu nasledujúcim podujatiam: Banskobystrické onkologické dni, hotel Šichtička pri Banskej Bystrici, 12.-13.6.2015, OncoTour, séria prednášok venovaných kolorektálnemu karcinómu, v Bratislave 29.4.2015, vo Zvolene 14.4.2015, v Košiciach 22.4.2015. Kompletný manažment silnej bolesti u onkologického pacienta,17.-18. 4. 2015, hotel Chopok, Demänovská dolina, a Aktuálny stav v liečbe karcinómu plúc, Sielnica, 23.-24. 10. 2015. Ďalšia schôdza Výboru SOS sa bude konať v termíne konferencie SECCAMA (Sekcie pre karcinóm prsníka), ktorá prebehne v Holiday Inn, Bratislava, 13.-15. 5. 2015.

Zapísal: Peter Beržinec