Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 9.10.2015

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 9.10.2015

Prítomní: Andrašina I., Barilla R., Beniak J., Beržinec P., Bystrický B., Mardiak J., Sorkovská D., Šálek T., Špánik S., Šufliarsky J.
Členovia dozornej rady: Mikulová M.
Ospravedlnení: Bella V., Hrubý R., Mego M.

 

Schôdzu otvoril prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) MUDr. Šálek. Ako prvý bol diskutovaný priebeh LII. Bratislavských onkologických dní, zameraných tohto roku na nádory genito-urinárneho traktu. Výbor pokladá podujatie za veľmi úspešné. Prednášky a aj posterová sekcia boli na veľmi dobrej úrovni, čomu zodpovedal aj záujem účastníkov. Od budúceho ročníku bude použité hodnotenie podujatia dotazníkom SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti). Výbor poveril MUDr. Beniaka preštudovaním zmluvy o spolupráci medzi firmou Solen a SOS, resp. SLS. Ďalej sa výbor dohodol na pozývaní hostí na schôdze, podľa aktuálnych otázok.

Na najbližšiu schôdzu bude pozvaná doc. Wagnerová, prezidentka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS). Diskutovaná bude ďalšia spolupráca medzi SOS a SCHS, a Košické chemoterapeutické dni. MUDr. Bystrický upozornil na problémy so zbytočnými preskripčnými obmedzeniami platiacimi pre klinických onkológov pri predpisovaní niektorých liekov, u ktorých obmedzenia vznikli v minulosti v dôsledku ich vysokej ceny. Dnes však, po vstupe generických liekov na trh, by niektoré obmedzenia mohli byť zmiernené, prípadne odstránené. Výbor sa dohodol, že MUDr. Bystrický vypracuje písomné zdvôdnenie a zoznam liekov s navrhnutou úpravou preskripčného obmedzenia.

Výbor pripraví stanovisko k liečbe vysokodávkovaným vitamínom C. Doc. Beržinec pripraví prehľad stanovísk zahraničných odborných (onkologických) spoločností k tejto otázke. Doc. Beržinec informoval výbor SOS o príprave a programe podujatia Základy molekulovej onkológie II, ktoré sa bude konať v Ústave experimentálnej onkológie SAV 13. a 14.11.2015. V záverečnom bode prebehla diskusia o webovej stránke SOS. Predseda redakčnej rady, MUDr. Bystrický, informoval o ďalších plánoch jej aktualizácie. Najbližšie budú stránky obohatené o prednášky z LII. Bratislavských onkologických dní. Ďalšia schôdza Výboru sa uskutoční počas Košických chemoterapeutických dní, ktoré sa budú konať 26. – 28. novembra 2015.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.