Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 28.3.2014

Prítomní:  Andrašina Igor, Beržinec Peter,  Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef,  Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Obertová Jana

Schôdza sa uskutočnila v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.  Po otvorení predsedom Výboru SOS doc. Mardiakom, bola diskutovaná príprava volieb nového výboru. Plán je uskutočniť voľby tak, aby bolo možné vyhlásiť výsledky počas Bratislavských onkologických dní. Pracovný termín je medzi 1.5.2014 a 15.6.2014 . Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Mikulová Milada (predsedníčka), Cipková Andrea, Rajec Ján (členovia).  Podrobne bol diskutovaný program pripravovaných Bratislavských onkologických dní, s hlavnou témou Kontroverzie v onkológii.  Výbor rozhodol o vybraní ponuky tlače prekladu Klasifikácie TNM (7. vydanie) podľa najnižšej ceny, vydavateľstvom Solen. Diskutovaný bol nízky počet mladých lekárov medzi členmi SOS. Členovia výboru budú apelovať na prihlásenie sa mladých kolegov do SOS. Výbor SOS prevezme organizačnú a odbornú garanciu Krajského semináru v Nitre, ktorý bude venovaný hrudnej onkológii, v júni 2014.
Výbor poveril predsedu SOS  napísaním listu na jednotlivé zdravotné poisťovne ohľadom možnosti indikovania vyšetrení štítnej žľazy klinickým onkológom.

Zapísal:  doc. MUDR. Peter Beržinec, CSc.