Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25.04.2013

Prítomní: Beržinec Peter,  Kaušitz Juraj, Šálek Tomáš,  Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef,  Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Obertová Jana,  Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar

Hlavnou témou stretnutia bola príprava Bratislavských onkologických dní (BAOD). Plánovaný termín bol určený na 10. a 11. októbra 2013, t.j. konferencia ako tradične bude trvať dva dni. Následne, 12.októbra 2013, je plánované  Best of ASCO®
Slovakia.  Diskutovaný bol pracovný návrh 15 tém k vyzvaným prednáškam , vypracovaný doc. Beržincom.  Ďalej boli navrhnuté témy: Nové biomarkery pri karcinóme pľúc  – doc. Kaušitz  a Liečba pokročilého karcinómu pľúc v SR – analýzy zo štyroch špecializovaných pracovísk – doc. Beržinec. Výbor SOS prediskutoval s pozitívnym názorom  pozvanie (v spolupráci s firmou Roche Slovensko) Prof. Franka Griesingera k prednáške týkajúcej sa liečby karcinómu pľúc v NSR.
Ďalšie diskutované témy zahŕňali: 1. Otázky o uznaní kreditov udelených pre BAOD 2012 a Košické chemoterapeutické dni 2012 SACME a Slovenskou lekárskou komorou  –  overí doc. Beržinec, 2. Žiadosť o podporné stanovisko Xeneo Slovakia pre OncotypeDx – dostanú všetci členovia Výboru na posúdenie  (pošle prim. Šufliarsky)  3. Aktuálne informácie z Národného onkologického registra (NOR) – Výbor SOS podporuje zachovanie a zlepšenie úrovne NOR. 4. Diskutovaná bola dostupnosť inovatívnych liekov v klinickej onkológii. Výbor SOS pokladá za kľúčové pracoviská, indikujúce inovatívne lieky v celom spektre  klinickej onkológie,  NOÚ, Bratislava,  OÚSA, Bratislava,  Onkologické oddelenie  FNsP  F.D. Roosvelta,  Banská Bystrica a Východoslovenský onkologický ústav, Košice, popri vybraných špecializovaných pracoviskách, ktoré majú túto možnosť v oblasti, ktorej sa venujú a ktoré sú uvedené v Zozname kategorizovaných liekov. Termín ďalšej schôdze bude upresnený doc. Mardiakom, predsedom SOS.

 

Vybor SOS 25APR2013