MASCC/ESMO, SK postupy

MASCC/ESMO usmernenie pre podávanie antiemetík (PDF) – 2016

Postupy pri sledovaní a liečbe NÚ imunoterapie – článok z: Onkológia (Bratisl.), 2018;13(2):102-107 -2018

 

ESMO usmernenie o manažmente onkologických pacientov s COVID-19 -2020-2021

ESMO usmernenie o očkovaní onkologických pacientov proti COVID-19 -2020-2021

Dispenzárne postupy odporúčané SOS pre onkologických pacientov zaradených do onkologickej dispenzárnej starostlivosti (už čoskoro)