LI BAOD, Bratislava, 2014

LI BAOD, Bratislava, 2014

Program (PDF)

 

Prednášky

1.1 Sorkovska Chemoterapia v gravidite
1.2 Beržinec Použitie RECIST v ére biologickej liečby

1.3 Chorváth Kontroverzie v liečbe LG BOD2014
2.1 Packáň Definitívna adjuvantná liečba ca endometria
2.2 Helpianska Neoadjuvantna chemo…
2.3 Šufliarsky Adjuvantná chemoterapia STS
4.1 Gábelová Nanočastice v klin onkológii
4.2 Zdurienčíkova Exozómy potenciálne biomarkery
4.3 Kozovská Chemorezistencia a kmeňovosť nádorových buniek
4.4 Vanek Postavenie protónovej terapie
4.5 Kučerová Sebaobnovenie nádorových kmeňových bunie ako terapeutický cieľ
5.1 Chudej Liečba folikulového lymfómu
5.2.Ballová Liečba Hodgkinovho lymfómu..
5.3.Vranovský DLBCL-čo je optimálna liečba
5.4 Rajec Optimálny manažment pacienta s čistým seminómom v štádiu I

7.2 Andrašina Adjuvantná hormonálna liečba karcinómu prsníkainhibítory aromataáz vs. tamoxifen
8.1 Beržinec Mezotelióm podporná liečba_vs chemoterapia vs multimodálna liečba _vs multimodálna liečba
8.2 Kasan Optimálny manažment diseminovaného karcinómu pľúc systémovou liečbou
8.3 Godál Liečîba nemalobunkového karcinómu pľúc v štáiu III
10.2 Weismanová Sledovanie liekovej rezistencie u pacientok s mammárnym karcinómom a kazuistiky
11.2 Barilla Súčasné kontroverzie v liečbe pokročilého karcinómu pankreasu
11.3 Malec Neoadjuvantná verzus adjuvantná liečba karcinómu žalúdka
11.4 Špánik a Ušáková Adjuvantná liečba kolorektálneho karcinómu